English

Full service

Wij begrijpen dat een gestuurde boring ondanks de veelal geringe omvang in relatie tot het gehele project een zeer belangrijk onderdeel van uw project vormt wat speciale aandacht vergt. Er zijn helaas voorbeelden genoeg waarbij een boring de belemmerde factor bleek voor het succes van het project. 

Wij zijn graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij uw project betrokken en adviseren u graag in de initiële fase. Waarna wij u desgewenst geheel of gedeeltelijk kunnen ontzorgen in het gehele traject tot en met de oplevering. Hierbij kunt u denken aan: 

 • Inventarisatie bovengrondse infrastructuur
 • Vervaardigen digitale ondergronden
 • Digitaal inmeten 
 • Inventarisatie bestaande ondergrondse infrastructuur
 • Uitvoeren geotechnisch grondonderzoek
 • Overleg met stakeholders zoals vergunningverleners en omwonenden
 • Volledig ontwerp ten behoeve van vergunningstraject
 • Vergunningstraject
 • Boorplan inclusief boorprofiel en berekeningen
 • Opstellingstekening boorequipement en uitlegtracé 
 • V&G – plan 
 • Verkeersplan
 • Toetsen uitvoerbaarheid ontwerp
 • Toetsen op vergunningscriteria 
 • Opstellen kostenraming
 • Realiseren boring(en) tegen vooraf overeengekomen vaste prijs welke op transparante wijze tot stand is gekomen
 • Aanleveren volledig digitaal as-built dossier ten behoeve van een verantwoorde registratie en documentatie.


​Ook bij de realisatie van de boring ontzorgen wij u graag volledig middels de full service gedachte en kunnen wij completerend de volgende werkzaamheden verzorgen:

 • Overleg met stakeholders
 • Verkeersvoorzieningen
 • Tijdelijke werkwegen en opstelplaats boorequipement
 • Opbreken en herstellen verhardingen en hekwerken
 • Graven en aanvullen in- en uittredepunten
 • Invoeren en aansluiten productbuis en/of kabels