English

Full service

Privacy- en cookieverklaring Holland Drilling BV

Holland Drilling BV hecht veel waarde aan de waarborging van uw persoonsgegevens. Middels deze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over de omgang met persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Holland Drilling BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 
Als Holland Drilling BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@hollanddrilling.nl of door uw verzoek te sturen naar:
 
Holland Drilling BV
Afdeling kwaliteit
Bezoekadres:
Het Riet 13
Postadres:
Postbus 43
5431 NL Cuijk   
Telefoon:
0485-745040
 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten, opdrachtgevers van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten, opdrachtgevers van klanten of leveranciers worden door Holland Drilling verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
- Administratieve doeleinden;
- Uitgeven van een opdracht.
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Contractovereenkomst.
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Holland Drilling de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam
- Adres
- Woonplaats
- Telefoongegevens
- (Zakelijke) E-mail 
 
Uw persoonsgegevens worden door Holland Drilling opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de duur van het getekende contract opgeslagen, tenzij de wet een langere termijn voorschrijft. De duur van opslag kan minder zijn mits het contact tussen de klanten, opdrachtgevers van klanten of leveranciers door onvoorziene omstandigheden is beëindigd. 
 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Holland Drilling verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
- Wettelijke verplichting;
- Administratieve doeleinden;
- Onderhoud van gegevens. Denk hierbij aan het bijhouden van verlooptermijnen van een rijbewijs of de plicht trainingen te volgen om een rijbewijs te mogen behouden.
 
Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:
- Arbeidsovereenkomst;
- SLA (Service level agreement);
- Wettelijke verplichting.
 
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Holland Drilling persoonsgegevens vragen. Voor een overzicht van de gevraagde persoonsgegevens kunt u contact opnemen via: info@hollanddrilling.nl of door uw verzoek te sturen naar:
 
 
Holland Drilling BV
Afdeling kwaliteit
Bezoekadres:
Het Riet 13
Postadres:
Postbus 43
5431 NL Cuijk   
Telefoon:
0485-745040
 
Uw persoonsgegevens worden door Holland Drilling opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de contractduur van de arbeidsovereenkomst, tenzij de wet een langere termijn voorschrijft.
 

Verwerking van bijzondere gegevens

Holland Drilling verwerkt twee typen bijzondere gegevens. Namelijk geslacht en foto’s. Geslacht verwerkt Holland Drilling om u aan te kunnen spreken met ‘mevrouw’ of ‘meneer’. Foto’s worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
 
- Content voor op de website;
- Voor catalogi en brochures;
- Voor social media publicaties;
- Voor persberichten;
- Voor het interne intranet.
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
 
- Toestemming van de persoon in kwestie.
 
Uw persoonsgegevens worden door Holland Drilling opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen. De duur van opslag is dezelfde duur als de termijn van een arbeidscontract. 
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Deze gegevens worden niet rechtstreeks verstrekt aan de derde partijen. Deze gegevens worden vastgelegd in applicaties die beheerd worden door de derde partijen. Deze derde partijen hebben daardoor wel toegang tot de gegevens en op deze manier verstrekt Holland Drilling gegevens aan derde partijen.
 

Besluitvorming en profilering

Holland Drilling maakt gebruikt van geautomatiseerde besluitvorming van gegevens die betrekking hebben tot de websitegegevens. Dit is inclusief profilering. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming bij gegevens die geen betrekking hebben tot de website.
 

Bewaartermijn

Holland Drilling bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 
 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, corrigeren of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Wanneer wij toestemming hebben verkregen de door u verstrekte persoonsgegevens te mogen verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en device’ s;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 
 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.
 
Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. 
 
Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bewaren van producten in uw winkelwagen of het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek.
 
Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina's worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
 

Is wijziging van deze Privacyverklaring mogelijk? 

Holland Drilling behoudt zich het recht om haar beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te kunnen wijzigen. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd in te zien op de website van Holland Drilling. 
 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit uiteraard erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Vragen

Bij vragen, onduidelijkheden of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw  persoonsgegevens door Holland Drilling of deze Privacy Statement kunt u een e-mail sturen naar info@hollanddrilling.nl of door uw verzoek te sturen naar:
 
Holland Drilling BV
Afdeling kwaliteit
Bezoekadres:
Het Riet 13
Postadres:
Postbus 43
5431 NL Cuijk   
Telefoon:
0485-745040